KELAN VAATIVA
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Fysikaalisessa hoitolassamme on kuntoutettu KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita -90 luvun alusta alkaen. Kuntoutuksesta vastaa kaikki viisi fysioterapeuttiamme.
Olemme erikoistuneet niin aikuisten kuin lasten ja nuorten neurologiseen kuntoutukseen. Fysioterapia tapahtuu joko toimitiloissamme fysioterapiana ja/tai allasterapiana. Kuntoutuksen on myös mahdollista toteuttaa kotikäynteinä Lapualla ja sen lähialueilla. Kotikäynnit voi toteuttaa esim. asiakkaan kotona, päiväkodeilla tai palvelutaloissa. Arvioim-me myös apuvälinetarvetta sekä olemme auttamassa ja ohjaa-massa niiden käyttöönotossa.

Meillä on myös mahdollista toteuttaa terapiat ryhmäkuntou-tuksena, jolloin kuntoutuja saa terapeuttisen harjoittelun lisäksi vertaistukea kanssakuntoutujilta. Ryhmäkuntoutus on tarkoitettu kaiken ikäisille kuntoutujille. Ryhmissä on 2-5 kuntoutujaa ja ryhmät toteutuvat niin fysio- kuin allasterapiana. Ryhmäkuntoutus on myös mahdollista toteuttaa yhdessä toimintaterapeutin kanssa.NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Kuntoutusta tarvitaan, kun toimintakyky on heikentynyt esimer-kiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Neurologisella kuntoutuksella pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntou-tujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan selviytymistä päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella.

Fysioterapian tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, työ- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntämi-nen. Fysioterapeuttimme tarjoavat asiantuntevaa ja asiakasläh-töistä kuntoutusta. Yksilöllisyys ja kuntoutujan omat tavoitteet sekä niiden pohjalta tehdyn kuntoutussuunnitelman mukainen fysioterapia ovat ensiarvoisen tärkeitä kuntoutustyössämme.

Neurologista kuntoutusta tarvitaan mm. seuraavissa ongelmissa tai sairauksissa: selkäydinvammojen ja ääreishermoston sairauk-sien jälkitilat, MS-tauti, ALS, lihassairaudet, aivotraumojen ja aivo-verenkierron häiriöiden jälkitilat, CP- ja kehitysvammat.

Terapiassa käytämme kuntoutujan tarpeen mukaan monia eri menetelmiä, joita ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, allasterapia, painokevennetty kävelyharjoittelu, peiliterapia, kinesioteippaus, akupunktio ja fysikaalisia hoitoja. Tarpeen mukaan menetelminä on myös nivel-, pehmytkudos, fascia- ja hermokudoskäsittelyt.

Neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen pääasiassa Kelan, vakuutusyhtiöiden, kuntayhtymien tai sairaan-hoitopiirin maksusitoumuksella.