LASTEN JA NUORTEN FYSIOTERAPIA

Lasten fysioterapiaa teemme lähinnä KELA:n ja terveyskeskuksen maksu-sitoumuksien kautta. Meidän fysio-terapeutit tukevat lapsia ja nuoria motorisissa ongelmissa ja auttavat lapsia löytämään liikumisen ilon.

Terapiassa arvioidaan lasten motorisen kehityksen tasoista ja verrataan taito-tasoja lapsen omaan ikätasoon. Fysioterapiassa harjoitetaan karkea- ja hienomotorisia taitoja erilaisin välinein ja pelein. Lasten fysioterapia toteutetaan toimitiloissamme Peuhulassa ja terapia-altaassa sekä kotikäynneillä mm. kouluissa ja päiväkodeissa.

Päiväkodeissa ja kouluissa ohjaamme tarvittaessa henkilökuntaa ja lasta itseään niin, että lapsi pystyy osallistumaan päiväkodin tai koulun toimintoihin kykyjensä mukaan yhdessä muiden lapsien kanssa. Näin lapsi saa olla tasavertainen muiden ikäistensä kans-sa. Ohjaamme myös ilomielin lasten lähipiiriä tukemaan lasta liik-kumisessa ja autamme löytämään yhteisen kivan liikuntaharras-tuksen koko perheelle.

Tarvittaessa opastamme myös apuvälinetarpeen arvioinnissa ja -hankinnoissa, sillä teemme yhteistyötä sairaanhoitopiirin tahojen kanssa. Meillä on myös mahdollista toteuttaa lasten ja nuorten kuntoutus ryhmäkuntoutuksena (lue lisää KELA kuntoutus -kohdasta).

Lasten fysioterapia toteutuu iloisesti leikin varjolla.

NDT, BOBATH -TERAPIA

NDT,BOBATH -terapiassa seu-rataan ja arvioidaan mm. lapsen spontaanista liikkumista ja liikkumisen taitoa verrataan ikätasoisesti. Liikkumisen arvi-oinnissa myös seurataan käyt-tääkö lapsi liikkuessaan nor-maaleja vai epänormaaleja lii-kemalleja, ja miksi lapsi käyttää epänormaaleja liikemalleja.

Epänormaalien liikemallien käyttöön syynä voi olla mm. poikkeava liiketonus, synny-tyshistoria, sensoriikka vai joku diagnoosi esim. lihastaudit, CP- tai kehitysvamma.

Fysioterapiassa ohjataan lapsen liikkumista, vahvistetaan oikeita liikemalleja ja samalla ehkäis-tään poikkeavia liikemalleja. Lapsen kehityksessä eri vaiheet valmistavat aina seuraavaan vaiheeseen, joten terapiassa edeään mahdollisimman prog-ressiivisesti.